Algemene Voorwaarden Silentio B.V., handelend onder Silentio rouwtekens.

 

 Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Silentio B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Silentio B.V. handelend onder 'Silentio rouwtekens', gevestigd aan de Fascinatio Boulevard 762,  2909 VA  Capelle aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24278484;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Silentio B.V. een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Silentio B.V.;

d. website: de website:  www.silentiorouwtekens.nl

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Silentio B.V. voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Silentio B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Silentio B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Silentio B.V. erkend.

2.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel mogelijk benadert.  

 

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 De Overeenkomst komt tot stand als Silentio B.V. de bestelling aan Klant per e-mail aan het door Klant opgegeven e-mailadres heeft bevestigd. Feitelijke uitvoering door Silentio B.V. of een door Silentio B.V. verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

3.2 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Silentio B.V. en Klant hieraan gebonden.

3.3 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering. Silentio B.V. garandeert niet dat de Producten volledig in overeenstemming met die informatie zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn tenzij anders vermeld exclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen, zoals bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage.

4.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding en voor zolang de voorraad strekt.

4.3 Klant is de prijs verschuldigd die Silentio B.V. in het e-mailbericht als bedoeld in art. 3.1 heeft medegedeeld. Silentio B.V. behoudt zich het recht voor kennelijke (schrijf)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst te corrigeren.

4.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen bij de prijs. De kosten van bezorging komen voor rekening van de Klant.

4.5 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn niet toegestaan, tenzij: de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.  

 

Artikel 5 Betaling1

 5.1 Betaling van producten welke middels de website zijn besteld, kan op de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

5.2 Indien betaling op rekening geschiedt, dient het factuurbedrag te zijn betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum.

5.3 Indien de Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de Klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering door Silentio B.V. uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Silentio B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 6 Leveringen en leveringstermijnen

 6.1 De via de website bestelde producten worden verzonden naar het door de Klant opgegeven adres.

6.2 De door Silentio B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn.

6.4 Overschrijding van enige levertermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

6.5 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Klant per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

6.6 Indien de Klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

6.7 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de Klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien de producten tevergeefs op het overeengekomen afleveradres worden aangeboden dan wel op het postkantoor of bij de buren van Klant (indien Klant zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico van verlies, beschadiging of diefstal op de Klant over op het moment waarop producten tevergeefs op het overeengekomen adres zijn aangeboden dan wel zijn bezorgd op het postkantoor of bij de buren van de Klant.

6.8 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 

 

Artikel 7 Zichttermijn/retourneren

 7.1 Ingeval van koop op afstand zal aan de Klant na de ontvangst van het bestelde producten een zichttermijn van zeven werkdagen worden gegeven binnen welke termijn Klant gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de koop op afstand te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q. terug te zenden.

7.2 Artikel 7.1 is niet van toepassing op de koop op afstand van zaken die:

Zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant, zoals op maat gemaakte kleding;

Duidelijk persoonlijk van aard zijn, waaronder tevens begrepen, zaken die reeds door de Klant gebruikt zijn;

Door toedoen van de Klant beschadigd zijn geraakt;

Door toedoen van de Klant onvolledig zijn geworden.

7.3 Indien de Klant de koop op afstand krachtens artikel 7.1 ontbindt, draagt Silentio B.V. zorg voor de restitutie van het aankoopbedrag binnen 30 dagen nadat Silentio B.V. de teruggezonden producten retour heeft ontvangen. De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van Silentio B.V.  

 

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

 8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, treedt Silentio B.V. met de Klant in contact.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Silentio B.V. stelt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, licht Silentio B.V. de Klant hierover van tevoren in.  

 

Artikel 9 Overmacht

 9.1 In het geval van overmacht is Silentio B.V. niet gehouden zijn verplichtingen jegens Klant na te komen.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Silentio B.V. geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Silentio B.V. en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

9.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Silentio B.V. de verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Silentio B.V. niet mogelijk is en langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.4 Indien Silentio B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te Silentio B.V. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 10 Privacy

 

10.1 Silentio B.V. zal de gegevens van Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met zijn privacybeleid. Silentio B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.2 Silentio B.V. acht het van groot belang om de door Klant verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Klant de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Klant een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

10.3 De verwerking van persoonsgegevens van Klant door Silentio B.V. is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens Benelux.

10.4 Tenzij Klant daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal Silentio B.V. de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover hij daartoe verplicht is krachtens wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak of indien Klant voor betaling op krediet heeft gekozen. In dit laatste geval zal een kredietcontrole door een derde partij worden uitgevoerd.

10.5 Het staat Klant immer vrij aan Silentio B.V. te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Klant heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Klant zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post aangeven. Mutaties worden binnen 4 weken ingevoerd en verwerkt als technisch haalbaar is.

10.6 Silentio B.V. verzamelt niet-persoonlijke informatie over de online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.  

 

Artikel 11 Klachtenregeling en verjaring

11.1 De Klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de Klant een consument is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen gemeld worden bij: Silentio B.V., Fascinatio Boulevard 762 (2909 VA) te Capelle aan den IJssel.

Info@silentio.com

11.2 Klachten worden door Silentio B.V. binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de Klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

11.3 Klachten over gebreken worden niet in behandeling genomen die het gevolg zijn van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik;

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d. wijzigingen of reparaties door de Klant of door derden;

e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;

f. schade veroorzaakt door derden;

g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

11.4 Alle aanspraken jegens Silentio B.V. die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Silentio B.V. zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor consumenten een verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de levering van de producten. 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Silentio B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.

12.2 Silentio B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke non-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

12.3 Silentio B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Silentio B.V. is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.4 Silentio B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

12.5 Het is mogelijk dat Silentio B.V. op zijn website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Silentio B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

12.6 Silentio B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.7 Indien Silentio B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Silentio B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.8 De aansprakelijkheid van Silentio B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

12.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Silentio B.V. of zijn ondergeschikten. 

 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

 13.1 De Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Silentio B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Silentio B.V. mag de Klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren. 

 

Artikel 14 Slotbepalingen

 14.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de Klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.3 Op elke overeenkomst tussen Silentio B.V. en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

14.4 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14.5 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Klant en Silentio B.V. worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Silentio B.V. is gelegen. De Klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Silentio B.V. zich schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.  

Terug naar overzicht